diumenge, 27 de desembre de 2009

pac 2.5 miniprojecte; MAPA CONCEPTUAL

Pac 2.5 miniprojecte; INTRODUCCIÓ

La informàtica i els ordinadors posseeixen una gran capacitat d’interacció, i esdevenen un element de motivació i de dinamització dels processos d’ense¬nyament i d’aprenentatge.
Sens dubte es tracta d’un instrument potent posat a disposició de l’educació; però és important subratllar que no s’ha creat per a la mateixa, de manera que caldrà adaptar-la a les exigències i peculiaritats del procés educatiu ( en aquest cas educació infantil)..
Per les característiques tècniques i científiques que té (rapidesa de processament, memòria gairebé il•limitada, flexibilitat en la presentació de resultats,..) es pensà que hauria de tenir un VALOR EDUCATIU: Les TIC han de ser presents en les activitats del currículum
Els nens i les nenes, cada dia més, utilitzen un nou llenguatge pels mòbils, per l’ordinador, etc. És el dia a dia d’una nova realitat, tot i que encara no ho és per a tothom i en aquesta activitat estem parlant de nens i nenes de 4 anys.
Els mestres no podem estar al marge d’aquest fenomen i cal que ens connectem i utilitzem aquest nou recurs que s’està implantant a unes velocitats vertiginoses. Actualment hi ha molts mestres que dia a dia s’esforcen per introduir les noves tecnologies a les escoles, fan un esforç per entendre la nova realitat social que viuen els nostres alumnes i la integren a l’aula per tal que les activitats que en ella es realitzin siguin significatives i pròximes a tots els nens i nenes.
Es posa en relleu la necessitat d’abordar els problemes que planteja el nostre alumnat des d’una perspectiva interdisciplinària, col•laborativa i amb el suport de les noves tecnologies; perquè és molt important que treballem en el dia a dia traient el màxim de profit a totes les possibilitats que se’ns obren en aquest medi de les noves eines comunicatives.
Cal que, donat que tot canvia tan ràpidament, ens creiem que com a mestres i com a persones que eduquem, el nostre paper és el de transmetre el bon ús de les tecnologies als infants que tenim a l’escola per tal que ells i elles siguin capaços en un futur d’aprendre a resoldre els seus problemes utilitzant de la millor manera possible totes les eines que tinguin al seu abast.

dilluns, 2 de novembre de 2009

Desenvolupament Pac 2.1

Cada nou acte, nova situació, o nova experiència que visc, modifica el que penso, el que sé o el que crec saber. Així, tot i que la meva visió sobre la relació entre Tecnologia, Ciència i Societat, ja des d’un principi estava basada en la idea de que eren tres elements interrelacionats, que calia veure con un tot. Afirmo, que si que hi ha hagut en mi un canvi conceptual; potser no des del punt de vista de canviar la meva manera d’entendre els conceptes, però si que s’ha produït una reestructuració i ampliació dels meus coneixements previs.

Tenint en compte els principis de l’aprenentatge significatiu i després de regular, analitzar i sintetitzar tota la informació recollida; puc afirmar que en tot aquest procés d’aprenentatge hi ha hagut una reestructuració dels meus models conceptuals. Aquest canvi s’ha vist afavorit per la metodologia d’aquest procés d’aprenentatge. Ser una estudiant activa m’ha ajudat a descobrir i contextualitzar els nous conceptes per mi mateixa; aspecte que ha afavorit la meva adaptació de les noves idees a les ja concebudes de forma equilibrada.

Pel que fa als recursos i la metodologia de treball, la utilització de varietat d’eines i l’aprenentatge col·laboratiu també m’han ajudat en la construcció dels meus models mentals. A partir de la construcció de models lògics i visuals mitjançant les tecnologies (cmap) s’ha afavorit l’exteriorització dels meus models mentals. Pel que fa a la varietat d’eines, destacar la utilització com a eina de treball del mapa conceptual, el qual ha sigut una gran recurs. M’ha facilitat la representació espacial dels conceptes previs i dels apresos, a més de les seves interrelacions, podent representar així de forma molt clara i descriptiva les meves estructures de coneixement i les connexions entre elles, a més de facilitar-me l’organització dels conceptes per tal d’integrar els nous apresos i poder contextualitzar-los. Per altra banda, i des del punt de vista de l’aprenentatge col·laboratiu, la manera activa de treballar m’ha ajudat a aprendre de les opinions, dubtes i ajudes dels meus companys/es. Treballar en una comunitat d’aprenentatge com ha sigut la nostra, ha estat un recurs de gran ajuda per contextualitzar, aprofundir i reflexionar sobre els processos i decisions dutes a terme.

Un exemple del meu enriquiment personal i de la meva ampliació de coneixements durant tot aquest treball, és veu en la comparació dels meus mapes conceptuals, presentats en una de les pàgines anteriors. Tot i que, la idea central és la mateixa, el nombre de proposicions fetes en ambdós mapes fa veure a simple vista que hi ha hagut un procés de construcció i aprofundiment en les meves idees prèvies. Les relacions del primer mapa conceptual són molt més simples i tancades. En els segon, les combinacions node + enllaç + node són més àmplies i descriptives, tan les directes com les indirectes a la posició central, donant profunditat al mapa conceptual. Així, tal i com he dit abans, es clar, que el treball a través de la representació de mapes conceptuals m’ha ajudat a regular, analitzar i integrar la nova informació.

Tot aquest procés de canvi conceptual, m’ha implicat dur a terme un aprenentatge significatiu a través de noves experiències i reflexions. Aquest aprenentatge i constructiu, i l’autoavaluació personal, s’amplien i donen lloc a veritables canvis conceptuals en la meva manera d’aprendre a ensenyar.

Segueixo pensant que la construcció de coneixements es dóna quan hi ha una participació activa de tots/es, de tota la comunitat educativa.

En la meva situació com a mestra, crec que paso per un continu canvi de mapes conceptuals, ampliació de coneixement... i crec que no existeix la fi. Penso que és com les comptències que actualment estem sofrint dins l’educació. Em refereixo a que preparem als nens i nenes per ser competents en... però mai serà el màxim, és un continu desenvolupament. Doncs bé, jo com a mestra, diariament reciclo els meus coneixemnts, els amplio... cada dia aprenc coses dels alumnes, companyes de feina...

dilluns, 19 d’octubre de 2009


CONCLUSIÓ

Després de la lectura de l’article de Domènech i Tirado, del mòdul 1 de Julio Cabrero i de les intervencions del debat CTS; he de dir que la tasca que hem realitzat ha estat molt interessant, ja que m’ha ajudat a ampliar bastant el bagatge conceptual referent a aquesta temàtica i he pogut observar les diverses opinions que hi ha sobre aquests aspectes.

Després d’aquest treball és evident que les relacions que s’estableixen entre Ciència, Tecnologia i Societat són molt importants, és a dir, la seva interdependència ens fa entendre el valor i la influència que reben de forma recíproca. També he reflexionat sobre el fenomen de les TIC com a punt de referència entre l’àmbit tecnològic i la seva aplicació al camp educatiu (Tecnologia Educativa), veient tant les possibilitats que poden oferir com les limitacions que presenten.

Per altra banda, en quant a la metodologia de treball, he de remarcar que no ha estat una tasca fàcil, sinó més bé un treball molt laboriós. En què, seguint la directriu del sentit i la crítica dels mites de l’aplicació de les TIC, no sempre ens facilita la feina i ens redueix el temps en l’aprenentatge, sinó que de vegades cal invertir més hores que un rellotge per a poder fer el millor que es pot una tasca. Però, després d’investigar i d’ autoapendre, he de dir que he trobat molt profitós el programa cmap, que ben segur aprofitaré més endavant.

diumenge, 27 de setembre de 2009

Conclusions

Penso que amb aquesta assignatura aniré adquirint nous coneixements i assolint encara més alguns que ja conec. Dins l’àmbit de les Noves Tecnologies em trobo una mica poc coneixedora, però n’estic segura que poc a poc amb aquesta assignatura aquest fet anirà canviat cap a millor.

La veritat es que el primer dia que vaig veure tantes mini activitats... em vaig posar molt neguitosa... però és qüestió d’organitzar-se i anar fent.

D’altra banda vec que segur aprenc molt i tot l’aprés ho sé posar a la pràctica, perquè ja dins l’assignatura hi ha pràctica i teòrica.

Tinc moltes ganes d’aprendre a fer anar millor l’ordinador i tot (o gran part) del que inclouen les Noves Tecnologies.

Mapa conceptual

AUTOAVALUACIÓ

Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __3____

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __8____

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ______8__

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___7__

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __8___

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: _2____

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ____5___

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __5____

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___8_____

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: _____7___